Informacje dla rodziców


Statut

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/3/2018/2019 z dnia 3.09.2018 r.:
1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu:
      1) W § 94 ust. 1 pkt 5 po słowie służą dodaje się słowo: także.
      2) W § 102 ust. 14 pkt 2 słowo powyżej zastępuje się słowami co najmniej.
2. Ustala się tekst jednolity programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, zgodnie z załącznikiem:
program wychowawczo – profilaktyczny

Druki do pobrania


Karta zapisu do świetlicy
Karta zgłoszenia do klasay I spoza obwodu
Karta zgłoszenia do klasy I
Karta zgłoszenia do szkoły klasy II - VII
Oświadczenie religia - etyka
Wniosek o kształcenie specjalne
Wniosek o nauczanie indywidualne
Wniosek o całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Wniosek o częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019


okres ubezpieczenia: 01.09.2018-31.08.2019


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł od ucznia.

Zakres ubezpieczenia
Opis ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Zgloszenie szkody na osobie
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu aviva
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

okres ubezpieczenia: 01.09.2017-31.08.2018


Zakres ubezpieczenia
INFORMACJA - sposoby zgłaszania roszczeń INTERRISK.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
Opis ubezpieczenia
Graficzna instrukcja zgłaszania szkody przez zgłoszenie internetowe.
Druk zgłoszenia
Tabela norm oceny procentowej uszczerbu na zdrowiu