Informacje dla rodziców


Statut (wrzesień 2019)
zmiany w statucie z dnia 24.03.2020
program wychowawczo – profilaktyczny (wrzesień 2019)

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/3/2018/2019 z dnia 3.09.2018 r.:
1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu:
      1) W § 94 ust. 1 pkt 5 po słowie służą dodaje się słowo: także.
      2) W § 102 ust. 14 pkt 2 słowo powyżej zastępuje się słowami co najmniej.

Druki do pobrania

aktualizacja sierień 2019

Karta zapisu do klasy I szkoły
Karta zgłoszenia do kl. II-VIII do szkoły
Karta zgłoszenia do klasay I spoza obwodu
Oświadczenie religia - etyka
Karta zapisu do świetlicy
Oświadczenie o rezygnacji z wychowania do życia
Wniosek o egzamin poprawkowy
Wniosek o kształcenie specjalne
Wniosek o nauczanie indywidualne
Wniosek o całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Wniosek o częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020


okres ubezpieczenia: 01.09.2019-31.08.2020


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 45 zł od ucznia.

Tabela z zakresem i wysokością świadczeń
Informacja o sposobie zgłaszania roszczeń
Ogólne warunki ubezpieczenia
Informacja RODO

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

okres ubezpieczenia: 01.09.2018-31.08.2019
Zakres ubezpieczenia
Opis ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Zgloszenie szkody na osobie
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu aviva


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

okres ubezpieczenia: 01.09.2017-31.08.2018

Zakres ubezpieczenia
INFORMACJA - sposoby zgłaszania roszczeń INTERRISK.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
Opis ubezpieczenia
Graficzna instrukcja zgłaszania szkody przez zgłoszenie internetowe.
Druk zgłoszenia
Tabela norm oceny procentowej uszczerbu na zdrowiu